Algemene voorwaarden

Deel A
Artikel 1  Definities
    •    Maatschap van Zwieten: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en de partij die met de Opdrachtgever contracteert, te weten Maatschap van Zwieten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01169213, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Luinjeberd aan het adres Aengwirderweg 245.
    •    Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
    •    Diensten: alle door Maatschap van Zwieten aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten
    •    Inlenersbeloning: de bij de Opdrachtgever geldende beloning voor Werknemers in dienst van de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Werknemer, bestaande uit de navolgende zes loonelementen;
    •    Uitsluitende het geldende periodeloon in de schaal;
    •    De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter keuze van Maatschap van Zwieten worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
    •    Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
    •    Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
    •    Kostenvergoeding (voor zover Maatschap van Zwieten deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensioenkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
    •    Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald.
    •    Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Maatschap van Zwieten aan de Opdrachtgever
    •    Opdrachtgever: iedere natuurlijk of rechtspersoon die met Maatschap van Zwieten contracteert c.q. beoogt te contracteren.
    •    Opdrachtnemer: iedere zelfstandige zonder personeel die op basis van een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 e.v. BW contracteert met Maatschap van Zwieten en werkzaamheden en/of opdrachten verricht bij de Opdrachtgever.
    •    Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan Maatschap van Zwieten verschuldigde tarief, exclusief heffingen, aanvullende vergoedingen en BTW voor de Terbeschikkingstelling van Werknemers. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij ander vermeld.
    •    Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen Opdrachtgever en Maatschap van Zwieten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Maatschap van Zwieten.
    •    Partijen: verwijzing naar Maatschap van Zwieten en Opdrachtgever tezamen of naar Maatschap van Zwieten en Afnemer tezamen.
    •    Werknemer: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 BW door Maatschap van Zwieten ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever.
    •    Schriftelijk: op schrift gesteld of digitaal, waaronder ook wordt verstaan een e-mail bericht.
    •    Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer door Maatschap van Zwieten in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten.
    •    Afnemer: iedere natuurlijk of rechtspersoon die bij Maatschap van Zwieten waren of diensten wil afnemen
Deel B    Algemene Voorwaarden Opdrachtgever
Artikel 2  Werkingssfeer
2.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met     Maatschap van Zwieten. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Maatschap van Zwieten en Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
2.2    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3    Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige over vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
2.4    Indien Maatschap van Zwieten niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Maatschap van Zwieten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.5    Indien Maatschap van Zwieten bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Maatschap van Zwieten en de Opdrachtgever.
2.6    Maatschap van Zwieten is gerechtigd de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingstermijn ten opzichte van Opdrachtgever in acht dient te nemen. Opdrachtgever  is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden als gevolg van de wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3  Offertes en totstandkoming Overeenkomst
3.1    Alle Offertes van Maatschap van Zwieten zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Maatschap van Zwieten worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2    Maatschap van Zwieten kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3.    Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever de Offerte van Maatschap van Zwieten schriftelijk aanvaardt. Indien de Opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk een opdracht plaatst bij Maatschap van Zwieten zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide partijen is ondertekend (waaronder ook wordt verstaan de digitale ondertekening) dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door Maatschap van Zwieten schriftelijk is bevestigd of wanneer Maatschap van Zwieten op verzoek van de Opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Betaling
4.1    Alle door Maatschappij van Zwieten genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventueel overige van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen. Hiervan kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk bij overeenkomst worden afgeweken.
4.2    Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Opdrachtgever dan wel de Afnemer aan Maatschap van Zwieten verschuldigd is geworden, binnen 14 kalenderdagen na (deel) factuurdatum op een door Maatschap van Zwieten aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de Opdrachtgever dan wel de Afnemer te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
4.3    Maatschap van Zwieten mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de offerte en de uitvoering van de overeenkomst prijsstijgingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – ten aanzien van onder meer lonen, sociale lasten, (inkoop)prijzen van hulpmaterialen, grond- en hulpstoffen en brandstoffen.
4.4    Uitsluitend betaling aan Maatschap van Zwieten of aan een door Maatschap van Zwieten uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan Werknemer en – onder welke titel dan ook- of het verstrekken van voorschotten aan Werknemer zijn overbindend tegenover Maatschap van Zwieten en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.
4.5    Indien de Opdrachtgever dan wel de Afnemer bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Opdrachtgever deze bezwaren binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Maatschap van Zwieten kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslang betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever dan wel de Afnemer.
4.6    De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen namens Maatschap van Zwieten op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Maatschap van Zwieten. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten gen de Opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
4.7    Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is van de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van de maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
4.8    Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Maatschap van Zwieten moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij Maatschap van Zwieten aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.
4.9    Tenzij door Maatschap van Zwieten anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Maatschap van Zwieten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende renten en incassokosten worden voldaan.
4.10    Indien het Maatschap van Zwieten wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Maatschap van Zwieten gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingen, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Maatschap van Zwieten daaraan gehoor te geven.
4.11    Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
4.12    Indien de Opdrachtgever niet aan haar (betalings-)verplichtingen voldoet dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Maatschap van Zwieten als bedoeld in artikel 6.8 van dit artikel, is Maatschap van Zwieten gemachtigd:
a.    om de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, wanneer Maatschap van Zwieten hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Opdrachtgever, aansprakelijk voor schade en kosten en dient zij deze te vergoeden, of
b.    haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
4.13    Maatschap van Zwieten is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die Maatschap van Zwieten toe te rekenen zijn.

Artikel 5 Vrees niet nakoming
5.1    Indien na het sluiten van de Overeenkomst Maatschap van Zwieten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juiste en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van een faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Opdrachtgever aanhangig is, of in geval van een besluit tot ontbinding of fusie van de Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Opdrachtgever is of wordt gelegd, ofwel de Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Maatschap van Zwieten niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Maatschap van Zwieten uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Maatschap van Zwieten is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.
5.2    Maatschap van Zwieten is – in het geval van het in lid 1 genoemde – bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Maatschap van Zwieten daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever.
5.3    De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Maatschap van Zwieten.

Artikel 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid
6.1    Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn verplicht te voorkomen dat ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook bij het selecteren, werven en Ter beschikking stellen van Werknemer(s). Bovendien zijn beide Partijen verplicht om een actief beleid te voeren tegen agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en pesten op de werkvloer etc…
6.2    Maatschap van Zwieten zal zich inspannen de Overeenkomst als een bekwaam Opdrachtnemer uit te voeren.
6.3    De Opdrachtgever dient binnen 30 dagen nadat hij een gebrek in de prestatie van Maatschap van Zwieten heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd bij Maatschap van Zwieten aan te melden. Deze klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
6.4    Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Maatschap van Zwieten jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige ander hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BV en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a.    Maatschap van Zwieten is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Maatschap van Zwieten is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/hulpmiddelen en informatie;
b.    Maatschap van Zwieten is nimmer aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie.
c.    De aansprakelijkheid van Maatschap van Zwieten, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Maatschap van Zwieten in voorkomend geval uitkeert;
d.    In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Maatschap van Zwieten – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Maatschap van Zwieten, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, beperkt is tot de hoogte van de laatste drie door de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst betaalde facturen tezamen. Voor de bepaling van de hoogte van de facturen, worden de bruto loonkosten van de ter beschikking gestelde Werknemer(s) – welke bruto loonkosten van de ter beschikking gestelde Werknemer(s) één op één doorbetaalt – buiten beschouwing gelaten. Waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Maatschap van Zwieten te allen tijde is beperkt tot een maximum, dat gelijk is aan het totale bedrag dat ter zake de betreffende Overeenkomst tot aan de datum van het ontstaan van de schade door Opdrachtgever verschuldigd is dan wel verschuldigd zou zijn indien de Overeenkomst correct zou zijn uitgevoerd, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
6.5    De beperkingen zoals bedoeld in dit artikel gelden niet in geval van opzet of bewust en roekeloosheid van Maatschap van Zwieten en/of van Werknemer.
6.6    Alle ondergeschikten van Maatschap van Zwieten kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet van Maatschap van Zwieten beroepen op de bovenstaande bepalingen.
6.7    Schade waarvoor Maatschap van Zwieten aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Maatschap van Zwieten gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde redenen niet eerder gemeld kon worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsvordering binnen 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met de schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendom
7.1    Maatschap van Zwieten zal de Werknemer dan wel de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Maatschap van Zwieten in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Werknemer dan wel de Opdrachtnemer of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Maatschap van Zwieten.
7.2    Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Werknemer dan wel de Opdrachtnemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele of industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Maatschap van Zwieten over haar voornemens daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Maatschap van Zwieten.
7.3    Maatschap van Zwieten is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de Werknemer dan wel de Opdrachtnemer verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Werknemer dan wel de Opdrachtnemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 8  Geheimhouding
8.1    Maatschap van Zwieten en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie die als zodanig wordt bestempeld, of waarvan Partijen in redelijkheid het vertrouwelijke karakter kunnen vermoeden, alsmede alle informatie inzake persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 onder a van de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.2    Maatschap van Zwieten zal op verzoek van de Opdracht gevende Werknemer dan wel de Opdrachtnemer verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Werknemer dan wel de Opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
8.3    het staat de Opdrachtgever vrij om de Werknemer dan wel de Opdrachtnemer rechtstreekst te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Maatschap van Zwieten over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst een Maatschap van Zwieten.
8.4    Maatschap van Zwieten zal op verzoek van Opdrachtgever voor akkoord getekende kopieën toesturen van desbetreffende bepalingen uit een met de Werknemer dan wel de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
8.5    Maatschap van Zwieten is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Werknemer dan wel de Opdrachtnemer.

Artikel 9  Toepasselijk recht en forumkeuze
9.1    Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing
9.2    Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Maatschap van Zwieten en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Maatschap van Zwieten te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Deel C    Algemene Voorwaarden Afnemer
Artikel 10
10.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met     Maatschap van Zwieten. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Maatschap van Zwieten en de Afnemer. De Afnemer wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
10.2    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
10.3    Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige over vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
10.4    Indien Maatschap van Zwieten niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Maatschap van Zwieten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
10.5    Indien Maatschap van Zwieten bij één of meerdere Overeenkomsten met de Afnemer afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Maatschap van Zwieten en de Afnemer.
10.6    Maatschap van Zwieten is gerechtigd de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingstermijn ten opzichte van de Afnemer in acht dient te nemen. De Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden als gevolg van de wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 Offertes en totstandkoming Overeenkomst
11.1    Alle Offertes van Maatschap van Zwieten zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Maatschap van Zwieten worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
11.2    Maatschap van Zwieten kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
11.3    Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer de Afnemer de Offerte van Maatschap van Zwieten schriftelijk aanvaardt. Indien de Afnemer mondeling dan wel schriftelijk een opdracht plaatst bij Maatschap van Zwieten zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide partijen is ondertekend (waaronder ook wordt verstaan de digitale ondertekening) dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door Maatschap van Zwieten schriftelijk is bevestigd of wanneer Maatschap van Zwieten op verzoek van de Afnemer van start gaat met de uitvoering van de opdracht.
11.4    Maatschap van Zwieten behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren
11.5    De in de catalogi, prijslijsten of bij de offerte behorende documenten inbegrepen informatie, tekeningen, afbeeldingen zijn gebaseerd op hetgeen inde branche gebruikelijk is. Gebruikelijke handels- en materiaalafwijkingen betreffende de kwaliteit, uitvoering en kleur, blijven voorbehouden als het door omstandigheden, betreffende de grondstof of uit technische redenen onvermijdbaar is. Voor de nakoming van specifieke gewichten en maten wordt geen garantie gegeven. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat Maatschap van Zwieten bevoegd is, doch niet verplicht,  de prijs in relatie met de afwijking aan te passen.

Artikel 12 Levering
12.1    Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
12.2    Indien Maatschap van Zwieten gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Afnemer deze aan de Maatschap van Zwieten ter beschikking heeft gesteld.
12.3    Vanaf het moment van aflevering van de goederen zijn deze voor rekening van de Afnemer.
12.4    Bij successievelijke levering van een bepaalde hoeveelheid binnen een bepaalde termijn geschiedt de levering zoveel mogelijk in gelijke gedeelten en met gelijke tussenposten. De afzonderlijke (deel)leveringen worden voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden als op zichzelf beschouwd.
12.5    Voor een enkele wagen of oplegger geldt aflevering op één los-adres; voor een dubbele wagen eventueel twee los-adressen in dezelfde omgeving.
12.6    Bij levering is het door middel van geijkte weegapparatuur, door spoorweging of door een beëdigd ijker vastgestelde gewicht maatgevend. Partijen kunnen overlegging van weegbescheiden verlangen.
12.7    Ter controle kan de Afnemer het gewicht voor eigen rekening nogmaals laten vaststellen, waarbij wegingsverschillen beneden 2% worden verwaarloosd.

Artikel 13 Reclame
13.1    De Afnemer is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Maatschap van Zwieten dat de zaken tot zijn beschikking staan.
13.2    Eventueel geconstateerde tekorten en/of beschadigingen van/aan het geleverde en/of de verpakking welk bij aflevering aanwezig zijn, dient De Afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij gebreke, waarvan de Afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
13.3    Na levering zonder protest is alleen reclame mogelijk voor niet direct constateerbare gebreken. Reclame moet plaatsvinden direct na constatering van het gebrek, of – indien de omstandigheden dit billijken – uiterlijk om 12.00 uur de werkdag erna.
13.4    De producten, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven bij de Afnemer. Afnemer zorgt ervoor dat de reeds geloste lading goed afgedekt, droog gehouden en alleszins goed behandeld wordt.
13.5    De Afnemer dient Maatschap van Zwieten op eerste verzoek in staat te stellen het verkocht te inspecteren op juistheid van de klacht.
13.6    Indien de reclame door Maatschap van Zwieten gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
13.7    Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
13.8    Maatschap van Zwieten kan verlangen dat de klachten omtrent de deugdelijkheid van de geleverde zaken door de Afnemer door middel van een onafhankelijke deskundige schriftelijk worden aangetoond, eventueel met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel.
13.9    Reclames over facturen dienen schriftelijke te worden ingediend, binnen 10 dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met zich meebrengt.

Artikel 14 Prijzen en Betaling
14.1    Alle door Maatschappij van Zwieten genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventueel overige van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen. Hiervan kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk bij overeenkomst worden afgeweken.
14.2    Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Afnemer aan Maatschap van Zwieten verschuldigd is geworden, binnen 14 kalenderdagen na (deel) factuurdatum op een door Maatschap van Zwieten aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de Opdrachtgever dan wel de Afnemer te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
14.3    Maatschap van Zwieten mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de offerte en de uitvoering van de overeenkomst prijsstijgingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – ten aanzien van onder meer lonen, sociale lasten, (inkoop)prijzen van hulpmaterialen, grond- en hulpstoffen en brandstoffen.
14.4    Maatschap van Zwieten behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde goederen, zolang de koopprijs niet (geheel) is voldaan, voor
14.5    Uitsluitend betaling aan Maatschap van Zwieten of aan een door Maatschap van Zwieten uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend.
14.6    Indien de Afnemer bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Afnemer deze bezwaren binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Maatschap van Zwieten kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslang betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Afnemer.
14.7    De Afnemer is nimmer gerechtigd haar verplichtingen namens Maatschap van Zwieten op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Maatschap van Zwieten. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Afnemer aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
14.8    Indien de Afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Afnemer is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is van de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van de maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
14.9    Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Maatschap van Zwieten moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Afnemer. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij Maatschap van Zwieten aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Afnemer in verzuim is, door de Afnemer verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.
14.10    Tenzij door Maatschap van Zwieten anders aangegeven, strekken betalingen van de Afnemer steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Maatschap van Zwieten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende renten en incassokosten worden voldaan.
14.11    Indien het Maatschap van Zwieten wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Afnemer in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Maatschap van Zwieten gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingen, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Afnemer. De Afnemer dient op eerste verzoek van Maatschap van Zwieten daaraan gehoor te geven.
14.12    Indien de Overeenkomst met meer dan één Afnemers is gesloten, zijn alle Afnemers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
14.13    Indien de Afnemer niet aan haar (betalings-)verplichtingen voldoet dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Maatschap van Zwieten als bedoeld in artikel 6.8 van dit artikel, is Maatschap van Zwieten gemachtigd:
a.    om de Overeenkomst met de Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Afnemer, wanneer Maatschap van Zwieten hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Afnemer, aansprakelijk voor schade en kosten en dient zij deze te vergoeden, of
b.    haar verplichtingen jegens de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
14.14    Maatschap van Zwieten is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de Afnemer, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die Maatschap van Zwieten toe te rekenen zijn.

Artikel 15 Vrees niet nakoming
15.1    Indien na het sluiten van de Overeenkomst Maatschap van Zwieten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer een van de verplichtingen niet, niet juiste en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van een faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Afnemer aanhangig is, of in geval van een besluit tot ontbinding of fusie van de Afnemer is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Afnemer is of wordt gelegd, ofwel de Afnemer enige betalingsverplichting jegens Maatschap van Zwieten niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer jegens Maatschap van Zwieten uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Maatschap van Zwieten is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.
15.2    Maatschap van Zwieten is – in het geval van het in lid 1 genoemde – bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Maatschap van Zwieten daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Afnemer.
15.3    De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Maatschap van Zwieten.

Artikel 16 Verplichtingen en aansprakelijkheid
16.1    Maatschap van Zwieten zal zich inspannen de Overeenkomst als een bekwaam Opdrachtnemer uit te voeren.
16.2    Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Maatschap van Zwieten jegens de Afnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige ander hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BV en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a.    Maatschap van Zwieten is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Maatschap van Zwieten is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/hulpmiddelen en informatie;
b.    Maatschap van Zwieten is nimmer aansprakelijk voor de door de Afnemer geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie.
c.    De aansprakelijkheid van Maatschap van Zwieten, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Afnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Maatschap van Zwieten in voorkomend geval uitkeert;
e.    In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Maatschap van Zwieten – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Maatschap van Zwieten, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, beperkt is tot dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst met de Afnemer waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom. Waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Maatschap van Zwieten te allen tijde is beperkt tot een maximum, dat gelijk is aan het totale bedrag dat ter zake de betreffende Overeenkomst tot aan de datum van het ontstaan van de schade door de Afnemer verschuldigd is dan wel verschuldigd zou zijn indien de Overeenkomst correct zou zijn uitgevoerd, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
16.3    Maatschap van Zwieten is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatig handelen jegens de Afnemer en/of derden, veroorzaakt door Maatschap van Zwieten, haar hulpmiddelen en/of haar ondergeschikten, behoudens opzet of grover schuld van Maatschap van Zwieten.
16.4    Maatschap van Zwieten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door goederen, die door Maatschap van Zwieten en/of haar ondergeschikten zijn geproduceerd en/of aan de Afnemer zijn geleverd, behoudens opzet of grove schuld van Maatschap van Zwieten.
16.5    Indien enige schade wordt veroorzaakt door enig product of eigenschap van dat product, waaronder in ieder geval moet worden begrepen een besmetting met een bacterie, zoals (doch niet uitsluitend) de klebsiella bacterie, en dat product  bij Maatschap van Zwieten geen enkele bewerking heeft ondergaan, is Maatschap van Zwieten voor die schade niet aansprakelijk.
16.6    Alle ondergeschikten van Maatschap van Zwieten kunnen zich tegenover de Afnemer en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet van Maatschap van Zwieten beroepen op de bovenstaande bepalingen.

Artikel 17 Overmacht
17.1    Onder overmacht dient, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, te worden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Maatschap van Zwieten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor maatschap van Zwieten niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte en tijdelijke arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van maatschap van Zwieten worden daaronder begrepen.
17.2    Maatschap van Zwieten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verder) nakoming verhindert, intreedt nadat de Maatschap van Zwieten zijn verplichtingen had moeten nakomen.
17.3    Op straffe van het verval van het recht zich hierop te kunnen beroepen, dient de Afnemer een situatie van overmacht direct te melden aan de Maatschap van Zwieten
17.4    Indien naar het oordeel van Maatschap van Zwieten de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
17.5    Is naar het oordeel van Maatschap van Zwieten de overmachtsituatie van blijvende aard, dan heeft zij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 18 Transacties op basis van drogestofgehalte
18.1    Bij transacties op basis van drogestofgehalte zal bij een geschil over het drogestofgehalte op verzoek van de meest gerede partij (her-)bemonstering plaatsvinden door een onafhankelijke deskundige. De Partij die hiertoe besluit dient de ander Partij hiervan onverwijld in kennis te stellen. Bij verse producten dient (her-)bemonstering zo spoedig mogelijk te geschieden en wel, behoudens absolute onmogelijkheid, voor het inkuilen. Het voor verrekening geldede drogestofgehalte zal door een daartoe bevoegd onderzoeksinstituut bindend worden vastgesteld. De kosten van (her-)bemonstering en analyse zijn ten laste van Maatschap van Zwieten bij een lager drogestofgehalte dan eerder vastgesteld of overeengekomen. In ander gevallen zijn deze kosten voor de Afnemer.

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze
19.1    Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing
19.2    Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Maatschap van Zwieten en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Maatschap van Zwieten te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Deel D    Terbeschikkingstelling werknemers
Artikel 20 Duur en beëindiging van de Overeenkomst en de Terbeschikkingstelling
20.1    En Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
    -    Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:
        Óf voor een vaste periode
    -    Óf voor een bepaalbare periode
    -    Óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt;
20.2    De Opdrachtgever is gehouden om uiterlijk twee maanden voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, Maatschap van Zwieten schriftelijk mede te delen of zij een nieuwe Overeenkomst wenst aan te gaan. Bij gebreke van tijdige schriftelijke mededeling hiervan, wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd steeds verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden als waarvoor deze is aangegaan.
20.3    Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden.
20.4    Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden
20.5    Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegen opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Overeenkomst opzegt omdat:
-         de andere Partij en verzuim is of;
-    de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
-    de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd;
20.6    Indien Maatschap van Zwieten wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Maatschap van Zwieten voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van opzegging zullen alle vorderingen van Maatschap van Zwieten onmiddellijk opeisbaar zijn.
20.7    Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan maatschap van Zwieten om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.
20.8    Indien in de arbeidsovereenkomst van de Werknemer het uitzendbeding rechtsgeldig is opgenomen, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Werknemer op verzoek van de Opdrachtgeer op het moment dat de Werknemer meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Maatschap van Zwieten bevestigen.
20.9    De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Maatschap van Zwieten de Werknemer niet meer te beschikking kan stellen, door dat de arbeidsovereenkomst van de Werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Maatschap van Zwieten schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.
20.10    Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere overeenkomsten tussen Maatschap van Zwieten en de Opdrachtgever.

Artikel 21 Informatieverplichting Opdrachtgever
21.1    De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Maatschap van Zwieten in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning alsmede de inlichting omtrent het arbeidsverleden van de Werknemer bij Opdrachtgever. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever daarom tijdig alle benodigdheden aan Maatschap van Zwieten en verricht de Opdrachtgever tijdig alle handelingen die Maatschap van Zwieten nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.
21.2    De Opdrachtgever dient Maatschap van Zwieten bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, opdat Maatschap van Zwieten deze omstandigheden indien mogelijk, deel tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever Maatschap van Zwieten onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om aan Maatschap van Zwieten tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Maatschap van Zwieten het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
21.3    De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Maatschap van Zwieten verrichte handelingen en verstrekte gegevens. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële  benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht.
21.4    De uitvoering van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting heeft voldaan. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maatschap van Zwieten zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Maatschap van Zwieten het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn aangeleverd, dan wel heeft Maatschap van Zwieten het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Maatschap van Zwieten over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door Maatschap van Zwieten te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever.
21.5    Indien de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maatschap van Zwieten zijn verstrekt, heeft Maatschap van Zwieten het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever. De door Maatschap van Zwieten gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Maatschap van Zwieten die is of zou ontstaan doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 22 Functie en beloning
22.1    De beloning van de Werknemer, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform Cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde de wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
22.2    Indien op enig moment blijkt  dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Werknemer uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Maatschap van Zwieten onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Werknemer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de Cao en/of Inlenersbeloning. Indien de aanpassing  leidt tot een hogere beloning, corrigeert Maatschap van Zwieten de beloning van de Werknemer én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief van het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Maatschap van Zwieten verschuldigd.
22.3    De Opdrachtgever stelt Maatschap van Zwieten tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
22.4    Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de Cao of – indien van toepassing – de Inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 23 Facturatie en tijdverantwoording
23.1    De Opdrachtgever zorgt voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Werknemer correcte en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
23.2    Maatschap van Zwieten factureert ten allen tijde  op basis van het in de Overeenkomst overeengekomen aantal uur dat de Werknemer ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever.
23.3    Indien uit de tijdverantwoording blijkt dat de Werknemer meer uren ter beschikking is gesteld aan de Opdrachtgever dan overeengekomen in de overeenkomst, dan zullen deze uren bij de eerste factuur aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 24 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
24.1    De Opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Maatschap van Zwieten – ten minste gehouden het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewekte uren aan Maatschap van Zwieten te voldoen indien:
-    De Werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van     de arbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, of;
-    de Opdrachtgever de Werknemer korter dan drie uur in staat stelt de arbeid te verrichten.

Artikel 25 Arbeidsduur en werktijden
25.1    De arbeidsomvang en de werktijden van de Werknemer bij de Opdrachtgever worden voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Werknemer de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
25.2    Vakantie en verlof van de Werknemer worden geregeld conform de wet en de Cao.

Artikel 26 Goede uitoefening van leiding en toezicht
26.1    De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
26.2    Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Maatschap van Zwieten, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de Werknemer op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
26.3    De Opdrachtgever kan de Werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Maatschap van Zwieten en de Werknemer daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
26.4    Tewerkstelling van de Werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk voor een bepaalde tijd, onder de voorwaarden dat de Opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én indien de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met Maatschap van Zwieten.
26.5    De Opdrachtgever zal aan de Werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
26.6    De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Maatschap van Zwieten verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Maatschap van Zwieten.

Artikel 27 Opschortingsrecht
27.1    De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
27.2    In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
-    Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
-    De Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Werknemer niet te werk kan worden gesteld én;
-    Maatschap van Zwieten jegens de Werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van loondoorbetaling
27.3    De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
27.4    Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Werknemer of de Werknemer niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Overeenkomst onverkort aan Maatschap van Zwieten het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Overeenkomst laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal uren en overuren.
27.5    Indien Maatschap van Zwieten door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Maatschap van Zwieten, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Maatschap van Zwieten bevoegd de uitvoering  van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
27.6    Indien Maatschap van Zwieten door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 5 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
27.7    Tot de omstandigheden als hiervoor in lid 6 bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie-, bedrijfsstoring en het geval dat Maatschap van Zwieten door haar eigen leveranciers – om welke reden dan ook – niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 28 Arbeidsomstandigheden
28.1    De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandigheden-wet wordt aangemerkt als werkgever.
28.2    De Opdrachtgever is jegens de Werknemer en Maatschap van Zwieten verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandigheden-wet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
28.3    De Opdrachtgever is gehouden om aan de Werknemer en aan Maatschap van Zwieten tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken  van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
28.4    Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Maatschap van Zwieten zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte  en overlegt een kopie van de opstelde rapportage.
28.5    De Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden – en Maatschap van Zwieten vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die  de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Maatschap van Zwieten  daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
28.6    Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en Maatschap van Zwieten vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.
28.7    De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van Maatschap van Zwieten verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Maatschap van Zwieten.

Artikel 29 Aansprakelijkheid
29.1    Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Maatschap van Zwieten, de Werknemer en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Maatschap van Zwieten is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. De Opdrachtgever vrijwaart Maatschap van Zwieten voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.

Artikel 30 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever
30.1    De Opdrachtgever is verplicht om bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van een Werknemer diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument waarop de nationaliteit van de Werknemer is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.
30.2    De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Terbeschikkingstelling ter kennisgenomen persoonlijke gegevens van de Werknemer vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van – in het bijzonder (maar niet beperkt tot) artikel 14 – van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
30.3    Maatschap van Zwieten is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artiekel niet is nagekomen.
30.4    De Opdrachtgever zal Maatschap van Zwieten te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Maatschap van Zwieten wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.